เกี่ยวกับคณะ » วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

15 พฤษภาคม 2018
309   0

ปรัชญา

“คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่พึ่งของสังคม”

วิสัยทัศน์

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม วิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมสู่สากล”

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้
  2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  3. ให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
  4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง

เป้าหมาย

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ให้เป็นที่ยอมรับ ใน 3 ระดับ ดังนี้

เป็น 1 ใน 5 ระดับชาติ ปี 2558
เป็น 1 ใน 10 ระดับภูมิภาค ปี 2560
เป็น 1 ใน 100 ระดับโลก ปี 2564

อัตลักษณ์ (Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม