ดาวน์โหลด » บริการสำหรับบุคลากร

บริการสำหรับบุคลากร

21 พฤษภาคม 2018
347   0

กองบริหารทรัพยากร

งานบริหารทั่วไป

1.แบบคำขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์ (หน้า-หลัง).pdf

2. เทมเพลตหนังสือราชการภายนอก.doc

3. เทมเพลตหนังสือราชการภายใน.doc

4. แบบฟอร์มการขอใช้งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office).pdf

งานทรัพยากรมนุษย์

1. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง.pdf

2. ใบลาออก.pdf

3. ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ (สำหรับคณะ).pdf

4. ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ (สำหรับสำนักงาน).pdf

5. ใบลาพักผ่อน (สำหรับคณะ).pdf

6. ใบลาพักผ่อน (สำหรับสำนักงาน).pdf

7. แบบขอรับทุนการศึกษา.doc

8. แบบรายงานผลการศึกษา.doc

9. แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ(กรณีศึกษาต่อต่างประเทศ).doc

10. แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ(กรณีศึกษาต่อในประเทศ).doc

11. แบบคำขอปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ.doc

12. แบบฟอร์มยกเลิกวันลา.doc

งานบริการ

1. แบบคำขอใช้บริการทั่วไป.pdf

2. แบบคำขอใช้สถานที่.pdf

3. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ภายในจังหวัด.pdf

4. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ต่างจังหวัด.pdf

งานคลังและพัสดุ

1. แบบฟอร์มประกอบการเบิกค่าสอนอาจารย์พิเศษ.xlsx

2. แบบฟอร์มประกอบการเบิกค่าสอนภาคสมทบ.xls

3. แบบฟอร์มประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน.xls

4. แบบฟอร์มประกอบการเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน.xls

5. แบบใบเบิกเงินค่าล่วงเวลา.pdf

6. แบบฟอร์มลงเวลาการปฏิบัติงาน.xls

7. แบบใบเบิกค่าสอนพิเศษ.xls

8. บันทึกข้อความขออนุมัติเงินค่าสอนพิเศษ.doc

9. แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร.pdf

10. ใบมอบฉันทะ.pdf

11. ใบสำคัญรับเงิน.pdf

12.ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล.pdf

13. สัญญายืมเงิน.pdf

14. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.rar

15. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร.pdf

16. รายละเอียดประกอบการจัดซื้อพัสดุ.pdf

17. ใบแจ้งซ่อม-ส่งซ่อม.pdf

18. ใบรับโอนพัสดุ.pdf

 

กองการศึกษา

งานวิชาการและงานทะเบียน

1. คำร้องขออนุมัติ I หมวด 8.pdf

2. ส่งเกรด I หมวด 8.xlsx

3. แบบฟอร์มแผนการเรียน.xls

4. แบบฟอร์มตารางการใช้ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ.xls

5. แบบฟอร์มตารางเรียน.xls

6. แบบฟอร์มตารางสอน.xls

7. บันทึกข้อความการส่งตารางเรียน ตารางสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์.doc

8. บันทึกข้อความการส่งตารางเรียน ตารางสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์.doc

9. บันทึกข้อความการส่งตารางเรียน ตารางสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์.doc

10. บันทึกข้อความการแก้ไขตารางเรียน ตารางสอน.doc

11. ใบสอนชดเชย.pdf

12.ใบสอนชดเชย.docx

13. แบบใบระดับคะแนนแจ้งผลการสอบไม่สมบูรณ์.xls

14. แบบฟอร์มทำเนียบอาจารย์ประจำ.pdf

15. แบบฟอร์มทำเนียบอาจารย์พิเศษ.pdf

16. แบบฟอร์มภาระการสอนของอาจารย์.pdf

17. แบบขอเปิดรายวิชาเรียนของนักเรียน.pdf

18. แบบฟอร์มตารางสอบ.pdf

งานวิจัยและบริการวิชาการ

1.เอกสาร ว1ด-11.ใช้สำหรับทุนส่วนตัว-61.docx

2.เอกสารเชิงหลักการ-Concept-Paper.docx

3.ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนการวิจัย.pdf

4.ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปี ๒๕๖๑.pdf

5.กรอบการวิจัยชุดโครงการที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 2561.docx

6.แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายเงิน(วจ.1).docx

7.แบบฟอร์มแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ.docx

8.แบบเสนอโครงการวิจัย(ว1ช).docx

9.แบบเสนอโครงการวิจัย(ว1ด 11).docx