ข่าวกิจกรรม » นศ.สาขาวิศวกรรมโยธา นำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

นศ.สาขาวิศวกรรมโยธา นำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

13 มิถุนายน 2018
996   0

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 สาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ งานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงานหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ประจำภาคเรียนที่ 3/2560 เพื่อให้นักศึกษาได้นำประสบการณ์ที่ได้รับจากการออกปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ มาถ่ายทอดและเผยแพร่แก่อาจารย์และนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติตนในสถานประกอบการให้กับรุ่นน้องที่จะออกฝึกงานต่อไป ณ อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รายงาน : กิ่งกานต์  สาริวาท