ข่าวกิจกรรม » มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้สาพระวิษณุกรรม และพิธีครอบครู ประจำปี 2561

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้สาพระวิษณุกรรม และพิธีครอบครู ประจำปี 2561

6 กรกฎาคม 2018
839   0

วันนี้ (5 มิถุนายน 2561) เวลา 10.00 น. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา สโมสรนักศึกษาส่วนกลาง สโมสรนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ นักศึกษาคณะวิศวกรรมทุกชั้นปี จัดโครงการไหว้สาพระวิษณุกรรม และพิธีครอบครู ให้กับนักศึกษคณะวิศวรรมศาสตร์
ณ ลานพระวิษณุกรรม มทร.ล้านนา ชร. โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร รองคณบดีคณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโรโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีครอบครูช่าง เพื่อสืบทอดประเพณีปฏิบัติอันดีงามและเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือพระวิษณุเป็นครูช่าง สร้างความสามัคคีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยชาววิศวกรรมมทั้งหลายมีความเชื่อว่าพระวิษณุกรรมจะรับเทวโองการต่าง ๆจากพระอินทร์ เพื่อสร้าง อุปกรณ์ สิ่งของ อาคาร ต่าง ๆ มากมาย และเป็นผู้นำวิชาช่าง มาสอนแก่มนุษย์ นับแต่นั้นมามนุษย์จึงรู้จักการสร้างและใช้งานสิ่งของต่าง ๆ จนมีการพัฒนารูปแบบมาจนถึงปัจจุบันนี้

ภาพ:กิ่งกานต์  สาริวาท/นายชนาธิป ชัยชาญ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท