บุคลากร » คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

19 ตุลาคม 2018
941   0

คณะผู้บริหาร
ตำแหน่ง รายละเอียด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดี
อาจารย์ พงศ์พันธุ์  กาญจนการุณ ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ ดร. ณรงค์  เมตไตรพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ นิวัติ  นวลกัน ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร พัชรประกิติ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ อำนวย  คำบุญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตำแหน่ง รายละเอียด
อาจารย์ หิรัญกฤษฎิ์ โลตุรัตน์ อาจารย์
อาจารย์ ภัชดาพร แสงเพชร์ อาจารย์
อาจารย์ ประกาศิต ศรีทะแก้ว ลาศึกษาต่อ
อาจารย์ ดร. อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร อาจารย์
อาจารย์ ดร. อนนท์ นำอิน อาจารย์
อาจารย์ เพลิน จันทร์สุยะ อาจารย์
อาจารย์ สุจิตรา จีนะวงษ์ อาจารย์
อาจารย์ นุรักษ์ ไชยศรี อาจารย์
อาจารย์ ชญภพ บุญทาศรี อาจารย์
อาจารย์ ธนวัฒน์ พันธ์ตุ้ย อาจารย์
อาจารย์ ณัฐพล อุ่นยัง อาจารย์
อาจารย์ ขจร อนุดิตย์ อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ พรมมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ เหมยคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ปงลังกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ พิเชษฐ กันทะวัง อาจารย์
อาจารย์ ประภาส สุวรรณ อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติพงษ์ สมไชยวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย ชัยดี ลาศึกษาต่อ
อาจารย์ สิทธิชัย วงศ์หน่อ อาจารย์
อาจารย์ ทักษ์ หงษ์ทอง ลาศึกษาต่อ
อาจารย์ จำเริญ เกตุแก้ว อาจารย์
อาจารย์ นิคม ธรรมปัญญา อาจารย์
สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง รายละเอียด
อาจารย์ ดร. รัฐพล เกติยศ อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิระพงศ์ ลือชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ พีรวัตร ลือสัก อาจารย์
อาจารย์ เจษฎาพงษ์ หาญสุทธิเวชกุล อาจารย์
อาจารย์ ณัฐพล ศิริรักษ์ อาจารย์
อาจารย์ นิวัฒน์ชัย ใจคำ อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพจน์ ศิริรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ ศราวุธ เรือนศรี อาจารย์
อาจารย์ อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล อาจารย์
อาจารย์ เอกวัฒน์ ญาณะวงษา อาจารย์
อาจารย์ ดร. มงคลกร ศรีวิชัย อาจารย์
อาจารย์ อรสา ธรรมสรางกูร ลาศึกษาต่อ
อาจารย์ เจษฎา คงชื่น อาจารย์
อาจารย์ สมควร สงวนแพง อาจารย์
อาจารย์ กำพล จินตอมรชัย อาจารย์
อาจารย์ ดร. มนต์ชัย ปัญญาทอง อาจารย์
อาจารย์ ดร. อังกูร ว่องตระกูล อาจารย์
อาจารย์ ดร. สุรชัย อำนวยพรเลิศ อาจารย์
อาจารย์ ดร. นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์
อาจารย์ ธนากร  สร้อยสุวรรณ อาจารย์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ตำแหน่ง รายละเอียด
นายชัชวาลย์ แข่งขัน เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ
นางสาวชุมพร สุนทร เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ
นายธีระวัฒน์ ผุสดี เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ
นางสาวปาริชาติ วงค์ฉายา นักวิทยาศาสตร์
นายกฤษดา ทัศกานิเวศน์ ช่างไฟฟ้า
นางสาวสุวรรณี ปัญยศ เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ
นายชัชชัย สีตา นักวิทยาศาสตร์
นายดาวิตร ทารัตน์ เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ
นายจตุรงค์ คำขาว นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายเลขานุการ
ตำแหน่ง รายละเอียด
นางสาวมัลลิกา กันทะวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกุลพรภัสร์ บุญกำพร้า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล