หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

1 พฤศจิกายน 2018
1524   0

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

หลักสูตร 60E02 วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
คณะของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร (เต็ม Eng) Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
ชื่อหลักสูตร (เต็ม ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อปริญญา (เต็ม Eng) Bachelor of Engineering
ชื่อปริญญา (เต็ม ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา (ย่อ Eng) B.Eng.
ชื่อปริญญา (ย่อ ไทย) วศ.บ.
ความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร สกอ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  กลุ่มสาขา (ISCED)(ตาม สกอ.) Building and civil engineering
คณะ (ตาม สกอ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อสาขา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
ชื่อสาขาวิชาภาษาไทย วิศวกรรมโยธา
ชื่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ Civil Engineering
ชื่อกลุ่มสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
ระยะเวลาของหลักสูตร ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่กับจริยธรรม เพื่อผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และพึ่งพาตนเองได้

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตวิศวกรโยธานักปฏิบัติที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่วิสาหกิจชุมชน

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา

3. เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไปพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อฝึกให้บัณฑิตวิศวกรโยธาเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความสำนึกในจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง และช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า และ ปวช.สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่าโดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และตามที่มีประกาศเพิ่มเติม

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. รับราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หน่วยราชการเกือบทุกแห่งที่มีงานด้านขนส่งและงานวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น กรมทางหลวง การไฟฟ้า วิศวกรจราจรประจำเทศบาล องค์การโทรศัพท์ กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ด้วย

2. หน่วยงานด้านการขนส่ง ในบริษัทหรือองค์กรที่ทำงานด้านการวางแผน การจัดการ การดำเนินงานระบบขนส่งมวลชน การแก้ไขปัญหาการจราจร การคมนาคมขนส่ง เช่น องค์การรถไฟฟ้ามหานคร ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ บริษัทการบินไทย บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาทำหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ และแก้ปัญหาด้านจราจร

3. ธุรกิจก่อสร้าง โดยเฉพาะในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างทางด่วนรถไฟฟ้า ท่าเรือ หรือสนามบิน และในโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น อาคารโรงงาน บ้านพักอาศัย ถนน สะพาน โดยสามารถอยู่ในธุรกิจได้ทั้งในรูปแบบของเจ้าของงาน วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง

4. งานส่วนตัว วิศวกรที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จะสามารถประกอบอาชีพภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา สามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้หลาย ๆ รูปแบบ ทั้งเป็นเจ้าของงาน วิศวกรที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ซึ่งจะเป็นผู้รับรองการออกแบบ หรือการคำนวณในลักษณะของวิชาชีพวิศวกรควบคุมต่าง ๆ ได้ และเนื่องจากรูปแบบอาชีพเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยหลักของชีวิต ดังนั้น แนวทางอาชีพอิสระจึงมีหลากหลายมาก

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 72,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 9,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 4,500 บาท

 

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป
30 หน่วยกิต
– บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 30 หน่วยกิต
– บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
– บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
– เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
– เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
109 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 24 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาชีพบังคับ 51 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 25 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สถานะ รายละเอียด
อาจารย์ ดร. มงคลกร ศรีวิชัย อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อังกูร ว่องตระกูล อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. สุรชัย อำนวยพรเลิศ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ มนต์ชัย ปัญญาทอง อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. รัฐพล เกติยศ อาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ เจษฎาพงษ์ หาญสุทธิเวชกุล อาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร