ระดับ ปวส. » สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

12 ธันวาคม 2019
825   0

 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ระดับการศึกษา ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อหลักสูตร (เต็ม Eng) Diploma in Electronic
ชื่อหลักสูตร (เต็ม ไทย) ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อหลักสูตร (ย่อ Eng) Dip. in Electronics
ชื่อหลักสูตร (ย่อ ไทย) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระบบโทรคมนาคม เครื่องแสงและเทคโนโลยีโทรทัศน์

2.ปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างเทคนิคหรือผู้ช่วยวิศวกร ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างวิศวกรกับช่างฝีมือ อีกทั้งเป็นผู้ควบคุมและแก้ปัญหางานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

3.ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตรวจซ่อม บำรุงรักษา ควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เครื่องเสียงและวีดีโอ

4.มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้า ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

5. มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตรย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6 ทุกโปรแกรม หรือ

2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 7,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3,500 บาท

 

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป
26 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
6. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ
54 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สถานะ รายละเอียด
อาจารย์ธนวัฒน์ พันธ์ตุ้ย อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ขจร อนุดิตย์ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ชุมพร สุนทร อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร