ระดับ ปวส. » สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

13 ธันวาคม 2019
599   0

 

สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

ระดับการศึกษา ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อหลักสูตร (เต็ม Eng) Diploma in Farm Mechanics
ชื่อหลักสูตร (เต็ม ไทย) ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาชาวิชาช่างกลการเกษตร
ชื่อหลักสูตร (ย่อ Eng) Dip. in Farm Mechanics
ชื่อหลักสูตร (ย่อ ไทย) ปวส. ช่างกลการเกษตร

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.ปฏิบัติงานด้านเชิงวิชาการในด้านเครื่องจักรกลเกษตร เกี่ยวกับการออกแบบ การสร้างและทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร

2.ปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างเทคนิค และผู้ช่วยวิศวกรการเกษตรในการเลือกใช้ การให้บริการและบำรุงรักษา การซ่อมและปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจักรกลเกษตรทุกชนิด ตลอดจนการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร ให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพการใช้งาน

3ปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ โดยมีการวางแผนควบคุมงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผลและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

4.มีคุณธรรม ระเบียบวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความสำนักในจรรยาบรรณของอาชีพ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาชาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างโลหะ หรือเทียบเท่าซึ่งได้รับรองจากหน่วยงานของรัฐแล้ว

 2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (วิทย์ – คณิต) หรือเทียบเท่า

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 7,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3,500 บาท

 

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป
26 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
6. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ
54 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สถานะ รายละเอียด
อาจารย์อำนวย คำบุญ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
View
อาจารย์สมควร สงวนแพง อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ยุพิน วรกุลชน อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร