ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

ระดับการศึกษา ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อหลักสูตร (เต็ม Eng) Diploma in Industrial Technology
ชื่อหลักสูตร (เต็ม ไทย) ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร (ย่อ Eng) Dip. in Industrial Technology
ชื่อหลักสูตร (ย่อ ไทย) ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.ปฏิบัติการเชิงวิชาการในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานการตรวจสอบ การควบคุม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราห์การติดตามและประเมินผลงาน

2.ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยวิศวกรที่มีความสามารถปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ในการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การศึกษางานและบริหารงานผลิต

3.ปฏิบัติงานควบคุมสายงานการผลิตในงานอุคสาหกรรมภาครัฐ เอกชนและประกอบอาชีพอิสระได้

4.มีกิจนิสัยต่อการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบประหยัด รวดเร็ว และตรงต่อเวลา แก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผลและรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง

5.มีคุณธรรม ระเบียบวินัย มีความคิดสร้างสรรค์ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียร มีความซื่อสัตย์สุจริต สำนึกในจรรยาบรรณของช่างเทคนิค ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 66 เป็นต้นไป (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)

นักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาปกติ 10,500 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 6,000 บาท

นักศึกษาภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาปกติ 16,000 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 8,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 7,000 บาท

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3,500 บาท

 

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป
23 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
6. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ
57 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 32 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 16 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สถานะ รายละเอียด
อาจารย์ณัฐพล ศิริรักษ์ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์เจษฎา คงชื่น อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิระพงศ์ ลือชัย ช่วยศาสตราจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. นิอร ศิริมงคลเลิศกุล ช่วยศาสตราจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
View
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด