ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

ระดับการศึกษา ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อหลักสูตร (เต็ม Eng) Diploma in Computer Technology
ชื่อหลักสูตร (เต็ม ไทย) ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาชาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
ชื่อหลักสูตร (ย่อ Eng) Dip. in Computer Technology
ชื่อหลักสูตร (ย่อ ไทย) ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.เพื่อปฏิบัติการเชิงวิชาการในด้านวิชาการ ดิจิตอลและไมโครคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม และโปรแกรมสำเร็จรูป การจัดการระบบและภาษา การติดต่อสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสถาบัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

2.ปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างเทคนิค ด้าน Hardware และ Software การพัฒนาระบคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์ในการใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี เขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้ดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาครัฐและเอกชนและประกอบกิจการส่วนบุคคล

4.มีความคิดริเริ่ม รู้จักค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ และแสดงออกในทัสคติที่ดีต่อการปฏิบัติวิชาชีพ

5.มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐแล้วหรือ 

2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกโปรแกรม

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 66 เป็นต้นไป (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)

นักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาปกติ 10,500 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 6,000 บาท

นักศึกษาภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาปกติ 16,000 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 8,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 7,000 บาท

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3,500 บาท

 

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป
26 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
6. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ
54 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สถานะ รายละเอียด
อาจารย์พิเชษฐ กันทะวัง อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์หิรัญกฤษฎิ์ โลตุรัตน์ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์สุวรรณี ปัญยศ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด