ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

ระดับการศึกษา ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อหลักสูตร (เต็ม Eng) Diploma in Farm Mechanics
ชื่อหลักสูตร (เต็ม ไทย) ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาชาวิชาช่างกลการเกษตร
ชื่อหลักสูตร (ย่อ Eng) Dip. in Farm Mechanics
ชื่อหลักสูตร (ย่อ ไทย) ปวส. ช่างกลการเกษตร

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.ปฏิบัติงานด้านเชิงวิชาการในด้านเครื่องจักรกลเกษตร เกี่ยวกับการออกแบบ การสร้างและทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร 

2.ปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างเทคนิค และผู้ช่วยวิศวกรการเกษตรในการเลือกใช้ การให้บริการและบำรุงรักษา การซ่อมและปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจักรกลเกษตรทุกชนิด ตลอดจนการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร ให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพการใช้งาน

3ปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ โดยมีการวางแผนควบคุมงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผลและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

4.มีคุณธรรม ระเบียบวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความสำนักในจรรยาบรรณของอาชีพ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาชาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างโลหะ หรือเทียบเท่าซึ่งได้รับรองจากหน่วยงานของรัฐแล้ว 

2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (วิทย์ – คณิต) หรือเทียบเท่า

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 66 เป็นต้นไป (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)

นักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาปกติ 10,500 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 6,000 บาท

นักศึกษาภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาปกติ 16,000 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 8,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 7,000 บาท

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3,500 บาท

 

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป
26 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
6. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ
54 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สถานะ รายละเอียด
อาจารย์อำนวย คำบุญ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
View
อาจารย์สมควร สงวนแพง อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ยุพิน วรกุลชน อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด