ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ระดับการศึกษา ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อหลักสูตร (เต็ม Eng) Diploma in Electronic
ชื่อหลักสูตร (เต็ม ไทย) ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อหลักสูตร (ย่อ Eng) Dip. in Electronics
ชื่อหลักสูตร (ย่อ ไทย) ปวส. อิเล็กทรอนิกส์

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระบบโทรคมนาคม เครื่องแสงและเทคโนโลยีโทรทัศน์ 

2.ปฏิบัติงานในหน้าที่ช่างเทคนิคหรือผู้ช่วยวิศวกร ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างวิศวกรกับช่างฝีมือ อีกทั้งเป็นผู้ควบคุมและแก้ปัญหางานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

3.ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตรวจซ่อม บำรุงรักษา ควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เครื่องเสียงและวีดีโอ

4.มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้า ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

5. มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตรย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6 ทุกโปรแกรม หรือ 

2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 66 เป็นต้นไป (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)

นักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาปกติ 10,500 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 6,000 บาท

นักศึกษาภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาปกติ 16,000 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 8,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 7,000 บาท

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3,500 บาท

 

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 86 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป
26 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
6. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ
54 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 9 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สถานะ รายละเอียด
อาจารย์ธนวัฒน์ พันธ์ตุ้ย อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ขจร อนุดิตย์ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ชุมพร สุนทร อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด