ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

สาขาวิชาไฟฟ้า

สาขาวิชาไฟฟ้า

 

สาขาวิชาไฟฟ้า

ระดับการศึกษา ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อหลักสูตร (เต็ม Eng) Diploma in Electrical Technology
ชื่อหลักสูตร (เต็ม ไทย) ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟ้า)
ชื่อหลักสูตร (ย่อ Eng) Dip. (Electrical Technology)
ชื่อหลักสูตร (ย่อ ไทย) ปวส. (ไฟฟ้า)

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม หรือ
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทสาขาวิชาอื่นที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง
2. พนักงานองค์การโทรศัพท์
3. ช่างเทคนิค
4. ช่างควบคุมประจำโรงงาน
5.เจ้าของกิจการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 66 เป็นต้นไป (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)

นักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาปกติ 10,500 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 6,000 บาท

หมายเหตุ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

ข้อ 6 นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา/ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู เพียงรายวิชาเดียวตลอดภาคการศึกษา โดยไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาอื่นในภาคการศึกษานั้น ให้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายดังนี้
6.1 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท
6.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 7,000 บาท

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3,500 บาท

 

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สถานะ รายละเอียด
อาจารย์ทัชชกร ธรรมปัญญา อาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร.ทักษ์ หงษ์ทอง อาจารย์์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ชัชวาลย์ แข่งขัน อาจารย์์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด