ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

สาขาวิชาไฟฟ้า

สาขาวิชาไฟฟ้า

สาขาวิชาไฟฟ้า

ระดับการศึกษา ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อหลักสูตร (เต็ม Eng) Diploma in Electrical Power Technology
ชื่อหลักสูตร (เต็ม ไทย) ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ชื่อหลักสูตร (ย่อ Eng) Dip. in Electrical Power Technology
ชื่อหลักสูตร (ย่อ ไทย) ปวส. ไฟฟ้า

 

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งเน้นผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง ให้มีความรู้ ความเข้าใจภาคทฤษฎีและทักษะนักปฏิบัติ ส่งเสริมให้มีสมรรถนะวิชาชีพตาม มาตรฐานอาชีพ สามารถประกอบอาชีพ โดยปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง ต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาและทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

2.เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องการพัฒนาวิชาชีพช่างไฟฟ้า ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านวิชาช่างไฟฟ้า

4. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิชาช่างไฟฟ้า ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน

6.เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานวิชาช่างไฟฟ้า ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือเทียบเท่าซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐแล้ว หรือ 

2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) หรือเทียบเท่าซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐแล้ว

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง
2. พนักงานองค์การโทรศัพท์
3. ช่างเทคนิค
4. ช่างควบคุมประจำโรงงาน
5.เจ้าของกิจการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 66 เป็นต้นไป (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)

นักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาปกติ 10,500 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 6,000 บาท

นักศึกษาภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาปกติ 16,000 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 8,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 7,000 บาท

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3,500 บาท

 

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 87 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป
21 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ
60 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 18 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 23 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
4. ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
5. โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สถานะ รายละเอียด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร พัชรประกิติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ ทิพจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร อาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ เพลิน จันทร์สุยะ อาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ พรมมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติพงษ์ สมไชยวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนนท์ นำอิน อาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ นิคม ธรรมปัญญา อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศิต ศรีทะแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาศึกษาต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย ชัยดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ทักษ์ หงษ์ทอง อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
View
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด