ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตร 60E05A วิศวกรรมไฟฟ้า
ข้อมูลปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
คณะของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร (เต็ม Eng) Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ชื่อหลักสูตร (เต็ม ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อปริญญา (เต็ม Eng) Bachelor of Engineering
ชื่อปริญญา (เต็ม ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา (ย่อ Eng) B.Eng.
ชื่อปริญญา (ย่อ ไทย) วศ.บ.
ระยะเวลาของหลักสูตร ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งพัฒนาวิชาการควบคู่กับจริยธรรม เพื่อผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญ ทางด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณใน วิชาชีพ และพึ่งพาตัวเองได้

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตวิศวกรปฏิบัติการระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความสามารถเป็นพิเศษเข้าปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบการวัดและควบคุม และเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า โดยมีพื้นฐานในด้านการ ออกแบบ วิจัยและพัฒนา ทั้งสามารถเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินการออกแบบ ติดตั้งและทดสอบได้

3. เพื่อฝึกฝนบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการค้นคว้า และปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วย หลักวิชาการที่มีการวางแผน และควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน

4. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า และต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง 

2. พนักงานองค์การโทรศัพท์

3. อาจารย์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. อาจารย์ระดับการศึกษาอุดมศึกษา

5. วิศวกรควบคุมโรงงาน

6. วิศวกรสังกัดกระทรวงต่าง ๆ

7. วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า

8. เจ้าของกิจการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 66 เป็นต้นไป (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)

นักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาปกติ 16,000 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 8,000 บาท

นักศึกษาภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาปกติ 32,000 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 16,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 72,000 บาท 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 9,000 บาท

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 4,500 บาท

 

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป
30 หน่วยกิต
– บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
– บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
– บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
– เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
– เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
109 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาชีพเลือก 10 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 21 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาชีพบังคับ-เฉพาะสาขา 30 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาแกน 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สถานะ รายละเอียด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร พัชรประกิติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ ทิพจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ เพลิน จันทร์สุยะ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ พรมมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติพงษ์ สมไชยวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. อนนท์ นำอิน อาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ นิคม ธรรมปัญญา อาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศิต ศรีทะแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาศึกษาต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย ชัยดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาศึกษาต่อ
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด