ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ

หลักสูตร 60E48A วิศวกรรมไฟฟ้า
ข้อมูลปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
คณะของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร (เต็ม Eng) Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering and Automatic Control Systems
ชื่อหลักสูตร (เต็ม ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
ชื่อปริญญา (เต็ม Eng) Bachelor of Engineering
ชื่อปริญญา (เต็ม ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา (ย่อ Eng) B.Eng.
ชื่อปริญญา (ย่อ ไทย) วศ.บ.
ระยะเวลาของหลักสูตร ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งพัฒนาวิชาการควบคู่กับจริยธรรม เพื่อผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญ ทางด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และพึ่งพาตัวเองได้พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติให้เป็นผู้ที่มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ สำหรับการพัฒนาประเทศและพร้อมที่จะศึกษาในระดับสูงต่อไป
2. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติให้เป็นผุ้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการประยุต์วิทยาการพื้นฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และรบบควบคุมอัตโนมัติ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติให้เป็นผู้ที่มีความคิดและการทำงานอย่างมีระบบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม สำนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา หรือหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม โดยให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สำหรับผู้เข้าศึกษาวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธีการเทียบโอน)
3. เป็นผู้สำรเ้๗การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาเมคคาทรอนิกส์ สาขาอุตสาหการหรือเทียบเท่า และต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้ายการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม (สำหรับผู้เข้าศึกษาวิชาเอกวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้วิธีการเทียบโอน)

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

2.นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานควบคุมอัตโนมัติ

3.นักวิเคราะห์และออกแบบงานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

4. นักวิชาการอิเล็กทรอนิกส์

5. นักวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

6. ผู้จัดการโครงการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม

7. วิศวกรเมคคาทรอนิกส์

8. นักเขียนโปรแกรมพีแอลซี

9. นักเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 66 เป็นต้นไป (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)

นักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาปกติ 16,000 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 8,000 บาท

นักศึกษาภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาปกติ 32,000 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 16,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 72,000 บาท 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 9,000 บาท

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 4,500 บาท

 

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป
30 หน่วยกิต
– บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
– บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
– บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
– เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
– เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
100 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 14 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาชีพบังคับ-เฉพาะสาขา 31 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 24 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาแกน 16 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สถานะ รายละเอียด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ เหมยคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ปงลังกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ สุจิตรา  จีนะวงษ์ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ชญภพ  บุญทาศรี อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ จำเริญ เกตุแก้ว อาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ธนวัฒน์ พันธ์ตุ้ย อาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
นายขจร อนุดิตย์ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ นิวัติ นวลกัน อาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด