ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร 60E04 วิศวกรรมไฟฟ้า
ข้อมูลปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
คณะของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตร (เต็ม Eng) Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
ชื่อหลักสูตร (เต็ม ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา (เต็ม Eng) Bachelor of Engineering
ชื่อปริญญา (เต็ม ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา (ย่อ Eng) B.Eng.
ชื่อปริญญา (ย่อ ไทย) วศ.บ.
ความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร สกอ. หลักสูตร (ตาม สกอ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาขา (ISCED)(ตาม สกอ.) Computer science
คณะ (ตาม สกอ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อสาขาวิชาภาษาไทย : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ : Computer Engineering
ชื่อกลุ่มสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ระยะเวลาของหลักสูตร ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งพัฒนาวิชาการควบคู่กับจริยธรรม เพื่อผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญ ทางด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และพึ่งพาตัวเองได้

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความสามารถในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน 

2. มีความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. มีความรับผิดชอบในการทำงานของตนเองที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม และคำนึงถึงความปลอดภัย ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบ

4. มีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

5. มีความรู้วิชาแกนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครบถ้วนในระดับการทำงานของระบบ

6. มีประสบการณ์ การออกแบบ สร้าง ผลงาน จากการทำโครงงานวิศวกรรมอย่างน้อยหนึ่งโครงการ

7. มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าสาขาที่ระบุในประเภทวิชาอุตสาหกรรมงานคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. อาชีพด้านราชการ ตัวอย่างเช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2. อาชีพด้านรัฐวิสาหกิจ ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย วิศวกรที่ปรึกษา เป็นต้น

3. อาชีพด้านบริษัทเอกชน ตัวอย่างเช่น นักโปรแกรม ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้จัดการซอฟต์แวร์ เป็นต้น

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 66 เป็นต้นไป (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)

นักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาปกติ 16,000 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 8,000 บาท

นักศึกษาภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาปกติ 32,000 บาท

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 16,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 72,000 บาท 

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 9,000 บาท

 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 4,500 บาท

 

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาทั่วไป
30 หน่วยกิต
– บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
– บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
– บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
– เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
– เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 10 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาชีพบังคับ-เฉพาะสาขา 47 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 18 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาแกน 7 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สถานะ รายละเอียด
อาจารย์ ดร.ณรงค์ เมตไตรพันธ์ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ณัฐพล อุ่นยัง อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ นุรักษ์ ไชยศรี อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ หิรัญกฤษฎิ์ โลตุรัตน์ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ติดตามแฟนเพจเฟชบุ๊คได้ที่

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด