ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไหว้สาพระวิษณุกรรมและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไหว้สาพระวิษณุกรรมและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการไหว้สาพระวิษณุกรรมและไหว้ครูช่าง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนนท์  นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม เจิมหนังสือ อุปกรณ์การช่าง และครอบครูช่าง เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และทุกชั้นปี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ลานพระวิษณุกรรม มทร.ล้านนา เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด