ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

โครงการหนึ่งคนหนึ่งต้นหนึ่งใจ กิจกรรมดีดี ใส่ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา

โครงการหนึ่งคนหนึ่งต้นหนึ่งใจ กิจกรรมดีดี ใส่ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาจัดโครงการหนึ่งคนหนึ่งต้นหนึ่งใจ ปีที่ 3 ณ อาคารวิศวกรรมโยธา โดยมี ผศ.ดร.มงคลกร ศรีวิชัยและ อาจารย์ เจษฎาพงษ์ หาญสุทธิเวชกุล เป็นผู้ควบคุมกิจกรรม

สำหรับโครงการหนึ่งคนหนึ่งต้นหนึ่งใจนี้ เป็นโครงการที่นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธาจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม รักษาและดูแลธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดครั้งแรกในปี 2563 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในขณะนั้น เป็นผู้ปลูกโดยนักศึกษาจะต้องผลัดเปลี่ยนเพื่อดูแลต้นไม้ที่ตนเองปลูก จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามต้นไม้ที่ปลูก รวมทั้งปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตาย ซึ่งต้นไม้ทั้งหมดได้เติมเชื้อเห็ดป่าในต้นตะเคียน และต้นงิ้ว โดยได้รับการสนับสนุนมาจาก สวนลูกไม้เดินทาง เรือนเพาะชำ ทสม.อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด