ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

รับน้องใหม่เตวขึ้นดอยสรงน้ำพระเจ้าทันใจ ประจำปี 2565

รับน้องใหม่เตวขึ้นดอยสรงน้ำพระเจ้าทันใจ ประจำปี 2565


วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเจ้าทันใจและบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานธรรมพระเจ้าทันใจ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมสรงน้ำพระเจ้าทันใจ และบำเพ็ญประโยชน์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้กราบสักการะบูชา ขอพรองค์พระเจ้าทันใจ เป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษา สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!!

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด