ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

มทร.ล้านนา เชียงราย มอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ UVCGI ให้กับ รพสต.ธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย มอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ UVCGI ให้กับ รพสต.ธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อาจารย์พิเชษฐ์  กันทะวัง  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวพรพิมล  ยอดสุวรรณ งานคลินิกเทคโนโลยี กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ UVCGI ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรคภายในห้องตรวจ ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ โดยอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ UVCGI นี้ สามารถใช้ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ได้ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลธารทองจึงได้ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ฆ่าเชื้อดังกล่าว เพื่อใช้ภายในโรงพยาบาลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องบริการทางด้านทันตกรรมซึ่งมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งโดยปกติทางโรงพยาบาลจะได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนเดือนละ 2 ครั้ง ทำให้ต้องเพิ่มมาตรการต่างๆให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ณ ห้องทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด