ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ


วันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตาจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย และทีมคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การจัดการเรียนการสอน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย กับ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เพื่อร่วมกันพัฒนาลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ณ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด