ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล TRM Gold Awards

อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล TRM Gold Awards

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทักษ์ หงษ์ทอง อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่ได้รับรางวัลTRM Gold Awards จากทั้งหมด 168 ในโครงการ Talent Mobility 2565 ในกลุ่มราชมงคลทั้งหมด 9 แห่ง ในหัวข้อโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตภายในฟาร์มเกษตรอินทร์ด้วยระบบอัจฉริยะ” ในงาน RMUT TRM day ณ ห้องนครรังสิตบอลรูม  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร
สำหรับโครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับสถานประกอบการ จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สอวช.ดำเนินโครงการ “แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (TRM PLATFORM)” เพื่อยกระดับภาคประกอบการของประเทศ ผ่านกระบวนการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพ โดยมีศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประธานในพิธี
สำหรับกิจกรรมภายในงาน TRM-Days ประกอบด้วย การเสวนาด้านนโยบายและความคาดหวังของประเทศ ที่มีต่อกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล การถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานร่วมกับภาคประกอบการ แนวทางการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับสถานประกอบการไปสู่ความสำเร็จ การแสดงผลงานร่วมกันของนักวิจัยกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและภาคประกอบการ และการจับคู่เพื่อการทำงานร่วมกันอีกด้วย

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด