ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศยิ่ง

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศยิ่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร  สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “พิทักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งชีพ” ในฐานะผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้มอบ ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของการมอบเหรียญเกียรติยศให้กับนักวิชาการที่ได้กระทำคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะบากบั่นอดทนและเสียสละอย่างสูงจนบังเกิดผลดีต่อส่วนรวม ในด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งในครั้งนี้ นักวิชาการที่ได้รับรางวัลจำนวน 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานครฯ

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด