ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
“คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่พึ่งของสังคม”

วิสัยทัศน์
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม วิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมสู่สากล”

พันธกิจ
1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้
2.สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3.
ให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
4.
สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม
5.
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.
สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง

เป้าหมาย
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ให้เป็นที่ยอมรับ ใน 3 ระดับ ดังนี้
เป็น 1 ใน 5 ระดับชาติ ปี 2558
เป็น 1 ใน 10 ระดับภูมิภาค ปี 2560
เป็น 1 ใน 100 ระดับโลก ปี 2564

อัตลักษณ์ (Identity)
บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

เกี่ยวกับเรา
ข่าวสารล่าสุด