คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย
ผศ.ณรงค์ เมตไตรพันธ์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร
ผศ.เอกชัย ชัยดี
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยฯ
ดร.อังกูร ว่องตระกูล
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการฯ
ดร.อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
อ.อำนวย คำบุญ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสารล่าสุด