คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่เชียงราย
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสารล่าสุด