คณาจารย์และบุคลากร

คณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะผู้บริหาร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร ปวส.ไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
หลักสูตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตร ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ - แขนงวิชาเอกวิศวกรรมโลจิสติกส์
เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการอุตสาฯ
หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
เจ้าหน้าที่สโตร์
ศูนย์บริการวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
สำนักงานบริหารคณะวิศวฯ

หมายเหตุ :
1. ข้อมูล โครงการวิจัย , งานประชุมวิชาการ , ผลงานตีพิมพ์/วารสาร เป็นข้อมูลที่ได้รับการโอนข้อมูลจากแผนพัฒนารายบุคคล IDP ที่ได้รับการอนุมัติ
2. การเพิ่มข้อมูล โครงการวิจัย , งานประชุมวิชาการ , ผลงานตีพิมพ์/วารสาร ให้เพิ่มข้อมูลในระบบ แผนพัฒนารายบุคคล IDP http://ridp.chiangrai.rmutl.ac.th/researchapp/loginteacher.php  ตามระยะเวลาที่ได้เปิดระบบให้กรอกข้อมูลในแต่ละปี
3. การแก้ไข และลบข้อมูล ติดต่องานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย
4. พบปัญหาการเข้าระบบ Academic App ติดต่องานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงราย

เกี่ยวกับเรา
ข่าวสารล่าสุด