RMUTL CR UniversityofEmpathy

ราชมงคลล้านนาเชียงราย มุ่งเน้นใส่ใจในทุกรายละเอียดต่อทุกๆการลงมือ เพราะเราเชื่อว่า
“ถ้าเราใส่ใจ เราให้ใจ แล้วเราจะได้ใจ”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 0 5372 3979 , โทรสาร : 0 5372 3978
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสารล่าสุด