ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

น้อมวันทาบูชาครู มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

น้อมวันทาบูชาครู มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วม โดยเริ่มจากพิธีอันเชิญตราพระมหาพิชัยมงกุฎ จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายกสโมสรนักศึกษานำกล่าวคำสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวนำคำไหว้ครู จากนั้นตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะและตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรนำพานดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้คณาจารย์ ประธานในพิธีเจิมหนังสือ พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยประธานในพิธี มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 13 ทุน จากนั้นประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ เป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งจากนั้นนักศึกษาในแต่ละคณะได้ไปประกอบพิธีไหว้ครูในแต่ละคณะ โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีไหวครู ณ อาคารวิทยบริการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ณ ลานพระวิษณุกรรม
สำหรับพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-2019) จึงได้งดการจัดกิจกรรมที่มีบุคคลจำนวนมาก ซึ่งถือได้ว่าปี 2565 เป็นปีที่การควบคุมของการแพร่ระบาดได้ดีมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความเคารพยกย่องต่อครูบาอาจารย์ สืบทอดประเพณีอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นการ ปลูกฝังศิษย์ให้เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม คิดดี ทำดี อีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!!

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด