ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

 

สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา ประกาศนีบัตรวิชาชีพ
ชื่อหลักสูตร (เต็ม Eng) Cdetificate of Vocational Education (Engineering Preparation Program)
ชื่อหลักสูตร (เต็ม ไทย) ประกาศนีบัตรวิชาชีพ(เตรียมวิศวกรรมศาสตร์)
ชื่อหลักสูตร (ย่อ Eng) Cert. of Voc. Ed. (Engineering Preparation Program)
ชื่อหลักสูตร (ย่อ ไทย) ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2551 และประกาศเพิ่มเติม

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 66 เป็นต้นไป (เหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา)

นักศึกษาภาคปกติ
ภาคการศึกษาปกติ 18,500 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน 9,250 บาท

หมายเหตุ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

ข้อ 6 นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา/ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู เพียงรายวิชาเดียวตลอดภาคการศึกษา โดยไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาอื่นในภาคการศึกษานั้น ให้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายดังนี้
6.1 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท
6.2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท

 

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.3.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3.3 กลุ่มวิชาสุขภาพ
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมง/สัปดาห์)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สถานะ รายละเอียด
อาจารย์ จตุรงค์ คำขาว อาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคลกร ศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร.ทักษ์ หงษ์ทอง อาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ศรีทะแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ใจทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล อาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร.กาญจนา บุญทาศรี อาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด