ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อำนวยพรเลิศ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด