ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

มทร.ล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ กรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตลุ่มน้ำโขงเหนือ

มทร.ล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ กรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตลุ่มน้ำโขงเหนือ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคที่ 1 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตลุ่มน้ำโขงเหนือ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ นำเสนอวิสัยทัศน์ ผลงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นระยะเวลา 5 นาที พร้อมทั้งตอบข้อซักถามเป็นระยะเวลา 5 นาที โดยมีนายเจนศักดิ์  ลิมปิติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคที่ 1 เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ลงมติให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาฯ เป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน โดยอาจารย์พงศ์พันธุ์  กาญจนการุณ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีคะแนนเป็นดับ 1 จาก 4 ของผู้ที่ได้รับการสรรหาฯ เป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ ห้องประชุมสุดดี 2 โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด