ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผศ.,รศ. ศ.

แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผศ.,รศ. ศ.

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด