ENG CR :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นที่พึ่งของสังคม

แผนผังเว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โทรศัพท์

053-723-979 สนง.คณะฯ 5992

99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 (สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 04 
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 06 
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 07 
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการทั่วไป 
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน (แบบร้อยละ) 
 
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2565 (สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 04 
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 06 
แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 07 
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการทั่วไป 
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน (แบบร้อยละ) 
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด